Privacy

PRIVACYVERKLARING

Algemeen.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Diagnose Service Noord, Dukdalf 19, 9206BE te Drachten.
Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Diagnose Service Noord de (verwerkings)verantwoordelijke.
Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Verantwoordelijke / Verwerkingsverantwoordelijke.
De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen,
het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens die nodig zijn om een persoon te indificeren, en autogegevens die herleid kunnen worden tot een individuele persoon.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
• Kenteken en/of chassisnummer, en huidig km stand van het aangeboden voertuig

Verwerking van persoonsgegevens.
Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking van persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Doelen verwerking persoonsgegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren.
Zoals bij onderhoud en reparatie van uw voertuig en  bij het gebruik van de huur/leenauto.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken.

Derden.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt,
tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst,
of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Beveiligingsmaatregelen.
Wij hebben technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen,
waaronder tegen ongeoorloofde toegang, – gebruik, – wijziging, – vernietiging en verlies.
Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben, en zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn gegevens.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.

—————————————————————————————

Uw rechten.
U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen.
Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens opvragen, laten corrigeren, blokkeren of laten verwijderen.
Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in het document “Rechten van de betrokkenen”.
Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor met ons contact opnemen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kennen de volgende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen)

Recht op informatie:
Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn.
Ook wanneer het doel van de verwerking verandert, zal de betrokkene hier opnieuw over geïnformeerd worden.

Recht van inzage:
Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verwerkt worden.
De verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie:
Een betrokkene heeft het recht om van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen.
De rectificatie zal meteen plaatsvinden.
De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie,
tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid:
De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen, onder andere wanneer:
– persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
– de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
– betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
– de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht van verzet / recht op beperking van de verwerking:
Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden.
Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens.
Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit:
Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde,
gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen,
zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen.
Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar:
Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens,
als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen.
Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.